Lite om samiska språket

Samiskans huvuddialekter är:

Östsamiska, centralsamiska och sydsamiska.

 

Språkgränser inte det samma som nationsgränser
Östsamiska dialekter talas på Kolahalvön i Ryssland;

Centralsamiska dialekter talas i Finland, Norge och Sverige;
Nordsamiska, lulesamiska och arjeplogsamiska. Flest talare har nordsamiska
Sydsamiska dialekter talas i Norge och Sverige.

Svårt att förstå varandra
Skillnaderna är jämförbara mellan svenska, norska och danska. De som vant sig vid en annan dialekt kan prata med varandra, medan andra har svårare att kommunicera. Skillnaderna mellan varieteterna som ligger längst bort från varandra - samiskan i öster och samiskan i söder - är nästan lika stora som mellan svenska och tyska.

 

Svenska

Sydsamiska

Nordsamiska

Hej! (handhälsning)

God morgon!

God dag!

God kväll!

Adjö!

 

Buaregh

Buerie aerede

Buerie biejjie

Buerie iehkede

Nåå-nåå

Bures!

Buorre iđit!

Buorre beaivi!

Borre eahket!

Báze dearvan

Hur mår du?

Vill du ha kaffe?

Stäng dörren

Öppna fönstret

 

Guktie veasoeh?

Sijhth prihtjegem?

Dahph oksem

Rihpsth föönsterem

 

Got veaját?

Jugat go gáfe?

Gidde uvssa

Raba láse

 

Det är varmt ute

Solen skiner

Det regnar

 

Bijveles olkene

Biejjie guaka

Obre

 

Lea bivval olgun

Beaivi báitá

Arvá

 

Följ med mig

Vi åker till Östersund

Jag har inte tid

 

Dåeredh mannem

Mijjie vuelkebe Luvlielåspan

Im asth

 

Čuovo mu

Mii mátkkoštit Luvlieluspái

Mus ii leat áigi

 

Var bor du?

Jag kommer från Tärnaby

Jag är hungrig

Vill du ha blodpalt?

 

Gusnie datne årroeminie?

Manne dearneste båatam

Manne leam bårrestohteminie

Sijhth maelie-gaamsoem?

 

Gos don orut?

Mon boađán Deardnás

Mus lea borranmiella

Háledat go don guhppáriid?

 

Jag tror inte det

Jag tycker inte om det

Det är gott

Det kan inte vara sant

 

Im manne dam jaehkieh

Im manne dam lyjhkh

Njaelkies lea

Ij goh maehtieh saatnan årrodh

 

(Mon) in jáhke dan

(Mon) in liiko dasa

Lea njálggat

Dat ii sáhtte duohta leahkit

 

Dig har jag inte sett förut

 

Går du ofta hit?

 

Im leah datnem aarebi vuajneme

 

Datne iktesth diekie vaadtsah?

 

In leat du oaidnán ovdal

 

Manat go dávjá diehke?/Leat go dávjá dáppe?

 

Vill du dansa?

Du är en spännande person

Hon/han är renskötare

Jag älskar dig

 

Sijhth daanhtsodh?

Datne leah gielhtegs almetje

Dihte båatsoe-saemie

Manne datnem eahtsam

 

Háledat go dánset?

Don leat gelddolaš olmmoš

Son lea boazobargi

Mon ráhkistan du

 

Jag hatar dig

Manne datnem aassjoestem

 

Mon in liiko dutnje (Jag gillar dig inte, Hat finns inte på nordsamiska)

 

Vilken knäppskalle

Stick härifrån!

Vill du följa mig hem?

Dihte dan jåase

Baaterh daestie

Sijhth mannem gåetide dåeriedidh?

Makkár bieđut

Mana eret dáppe!

Háledat go čuovvut mu mielde ruoktut?

Generös

Vedtiejadtje

Árvvas

Bry sig om, visa omsorg

Hoksedh

Beroštit, atnit ávvira

Jag känner för dig

Datneste domtoem

Lean buorre dutnje, liikon dutnje

Vacker

Faavroes, tjaebpies

Čáppa čábbá

Skön, vacker

Faavroes, tjaebpies

Fávru, fávrros

Kyss

Tjuvlie

Cummá

Kyssar

Tjuvlieh

Cummát

Kyssa

Tjuvliestidh

Cummástallat

Längta intensivt

Ohtselidh

Eahccit

Attraheras

Gåvkoehtidh

Geasuhit

Guld, min lilla guldklimp

Gullie, mov gulletje

Golli, golležan

Akta, heder, ära

Earoehtidh, earohte

Gutnejahttit

Glädja sig

Aavoedidh

Illudit

Min pojkvän

Mov baernie/mielehke

Irgán, mu irgi

Varm

Baahkes

Liekkus

Len, mild, mjuk

Moovhkes

Linis, litna

Tycka om

Lyjhkedh

Liikot, liikostit

Min flickvän

Mov niejte/mielehke

Moarsán, mu moarsi

Bli rörd

Giknjelassh båetieh

Njuorrasit, njuorasmuvvat

Jag älskar dig

Manne datnem eahtsam

Mon ráhkistan du

Min älskade

Mov iehtseles

Ráhkkásan

Förälska sig

Gearodh

Ráhkistuvvat

Kära

Gieries

Ráhkis

Att älska

Eahtsedh

Ráhkistit

Omfamning, kram

Faerhmiestimmie

Salastat, buorrestat

Omfamna, krama

Faarhmestidh

Salastit, buorrestit, fátmmastit

Sakna, längta

Ohtselidh

Ohcalit, áibbašit, vaillahit

Tidning för unga samer

Saemien noeri plaerie

Sámi nuoraid ávlisa

Prata, tala

soptsestidh / soptseste

Hállan

Skälla ut, klandra

Klandra sydsamiska

tsälloehtidh/tsällohte                    laejhtedh / laajhta

Soaibmat