Jämställdhetsplan för Noerhtenaestie

Hantverk av både män och kvinnor ett ex på jämställdhet,

Syfte med jämställdhetsprogram

Sameföreningen ska verka för en jämställd sameförening i Västernorrlands län.

Utgångspunkter för jämställdhetsarbetet

Alla i föreningen har samma värde oavsett varifrån de kommer, religion, yrke och kön.

Jämställdhetsintegrering

Integreringen betyder att alla har samma ansvar för att bevaka att jämställdhetsperspektivet är med från början och till inställningen för jämställdhet

Internt arbete

Styrelsen arbetar för att föreningens medlemmar ska eftersträva att uppfylla föreningens jämställdhetsmål och att alla medlemmar känner väl till detta mål.

Skola

Vid information till skolor i länet, komma ihåg att även prata om dessa frågor som handlar om jämställdhet.

Åtgärder för att främja jämställdhet inom föreningsarbetet

Påverka valberedning och medlemmar att bl a föreslå dem att välja ledamöter/ombud från båda könen. Vad gäller val ändra olika attityder hos väljarna när det gäller kön.

Konkreta åtgärder fördela arbetet mera jämställt vid olika arrangemang och arbete inom föreningen.

Information till medlemmar om jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanen ska spridas till alla medlemmar och hållas levande genom att planen ses över årligen.

Genomförande

Målet ska tas upp på årsmöte som antar jämställdhetsplan och som därefter revideras årligen på årsmöte, detta för att hålla dokumentet levande.

Referenser

www.sametinget.se

www.bd.lst.se/jamstalld/Startpage.aspx

www.jamombud.se www.genusforum.nu

www.regeringen.se

Uppdaterad 100402