Stadgar

 

Noerhtenaestie

Västernorrlands sameförening
(
Antagen vid Årsmöte 2004) 

 

 

 

§ 1 UPPGIFT

Föreningens syfte är att tillvarata samernas intressen som ett folk

genom att:

- stärka samernas samhörighet och identitet

- arbeta för att samerna även i framtiden erkänns och behandlas som ett folk

- skapa aktningen för den samiska kulturens egenart och värde

- föra ett aktivt samisk språkvårdsarbete

- främja kunnigheten i samisk slöjd och samisk  konsthantverk

- stödja samernas internationella samarbete med andra urfolk

 

 §2 POLITIK

Föreningen ska vara politiskt neutral

 

 § 3 ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom:

- årsmöte (eller extra årsmöte §6)

- styrelsen (föreningens verkställande organ §5)

- minst 4 styrelsemöten och minst ett medlemsmöte förutom årsmötet under

  verksamhetsåret

 

  §4 MEDLEMSKAP

Medlemskap i Noerhtenaestie sameförening  kan utgöras av samer

Samt  stödjande medlemmar. Medlemsregister förs på dator.

 

  § 5 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en samisk styrelse med sju (6) ledamöter + 1 ordförande och minst en (1) suppleant. Styrelsen utses av årsmötet som också väljer ordförande och ledamöter. Hela styrelsen väljs på två år. (Första året väljs ordförande och tre (3) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant på två år samt tre (3) styrelseledamöter och en (1) suppeant väljs på ett år. Styrelsen konstituerar sig i de befattningar som erfordras. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år.

 

§ 6 ÅRSMÖTE

Föreningen håller årsmöte före den sista april på tid och plats som styrelsen beslutar.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall utsändas senast 30 dagar i förväg. Vid årsmötet

skall följande ärenden förekomma:

1   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2   Val av två Justerare tillika rösträknare.

3   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts.

4   Fastställande av röstlängd.

5 a)   Styrelsens årsberättelse

   b)   Ekonomisk berättelse.

6   Revisorernas berättelse.

7   Fråga om ansvarsfrihet.

8   Val av ordförande för två år.

9   Val av 3 styrelseledamöter för en tid av två år.

10 Val av en styrelsesuppleant för två år.

11 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år.

12 Val av två ordinarie och en ersättare i valberedningen.    

13 Fastställande av årsavgift(er).

14 Behandling av styrelsens förslag.

15 Behandling av motioner, inlämnade senast fyra veckor

     före årsmötet.

17 Övriga frågor

18 Avslutning

 

  §7 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner det lämpligt eller det skriftligen påfordras av minst fem medlemmar. I övrigt gäller i tillämpliga delar av vad som stadgarna säger om årsmöte.

 

§ 8 RÖSTNING

Rösträtt vid föreningens möten utövas av betalande medlemmar. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Röstning sker öppet eller om någon så påyrkar med slutna sedlar. Röstning rörande samiska frågor har endast samer rösträtt

 

 § 9 VALBEREDNING

Valberedningen utses av årsmötet och väljs för 1 år,  två ordinarie och en ersättare varav en sammankallande.

 

 § 10 RÄKENSKAPS- OCH VERKSAMHETSÅR

Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 

 § 11 REVISORER

Revisorerna utses av årsmötet, väljs för 1 år,  två ordinarie och en ersättare.

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper samt framlägga sin revisionsberättelse till årsmötet.

 

 § 12 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För ändring av stadgarna
krävs två tredjedels majoritet.

 

 § 13 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen Noerhtenaestie, Västernorrlands sameförening och dess eventuella tillgångar skall för att gälla fattas vid två på varandra följande medlemsmöte varav ett skall vara ordinarie årsmöte, och skall  vid båda tillfällen få ett rösteresultat med minst två tredjedelar.


§ 14 UTESLUTNING
Styrelsen kan besluta om uteslutning om en medlem förtalar föreningen eller utövar jäv, det vill säga har uppdrag på annat håll som kan komma i konflikt med uppdrag i Noerhtenaestie, Västernorrlands sameförening.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 110202